Archive for the ‘Nederlands’ Category

Handel

Posted on: juli 27th, 2014 by klaassen No Comments

Aan vervoer gaat de handel vooraf. Klaassen Advocaten adviseert kopers en verkopers in de internationale en nationale handel. Dat kan zijn advies bij het opstellen van contracten (hoe is de verdeling van de aansprakelijkheid, de betaling en het vervoer geregeld?). Vaak zijn dergelijke transacties gekoppeld aan een documentair krediet in de vorm van letters of credit. Ondanks de beste intenties van partijen kunnen er geschillen ontstaan over het soort geleverde product of de kwaliteit dan wel kwantiteit daarvan. Bijvoorbeeld commodities als eetbare en bederfelijke producten zoals oliën noten of fruit, of niet voor consumptie geschikte producten als ruwe olie of metalen.

Scheepvaart

Posted on: juli 26th, 2014 by klaassen No Comments

Wij rekenen binnenlandse en buitenlandse reders, zowel in de binnenvaart als zeevaart, tot onze klantenkring. Daarnaast treden we op voor charterers en brokers.

Ook adviseren we diverse scheepswerven, installatiebedrijven en toeleveranciers die actief zijn in de nieuwbouw of reparatie, alsmede toeleveranciers zoals ontwerpers, detacheringsbureaus en leveranciers van spares en algemene supplies.

Wij worden regelmatig geïnstrueerd in verband met beslagleggingen op schepen, bunkers en/of lading, of gevraagd te adviseren over het retentierecht op lading. Voor meer informatie over scheepsbeslagen, bezoek dan onze website www.shiparrest.eu.

Inherent aan de scheepvaart is dat schepen bij incidenten betrokken zijn waarbij schades groot kunnen zijn.   Ook op dit gebied adviseren wij de betrokkenen over de schuldvraag, omvang van de schade en de mogelijkheid tot beperking van de aansprakelijkheid.

Transport & Logistiek

Posted on: juli 25th, 2014 by klaassen No Comments

Tijdens het vervoer van goederen zijn er tal van momenten waarop er een probleem met de documenten of schade aan de goederen kan ontstaan. Vertraging is een ander veelvoorkomend verschijnsel. Klaassen Advocaten is gespecialiseerd om opdrachtgevers hierover te adviseren en daarover te procederen of te arbitreren.

Opdrachtgevers zijn onder andere:

 • Vervoerders
 • Expediteurs
 • Stuwadoors
 • Cargadoors
 • Opslagbedrijven
 • Containerdepots
 • Ladingeigenaren/-belanghebbenden
 • Scheepsagenten
 • Verzekeraars

Arbeidsrecht

Posted on: juli 24th, 2014 by klaassen No Comments

Klaassen Advocaten adviseert en procedeert over alle aspecten van het arbeidsrecht. Wij richten ons op het oplossen van alle voorkomende problemen. En ook bij een dreigend conflict helpen wij u met het zetten van de juiste stappen. Of u nu als werkgever uw bedrijf wilt reorganiseren, één of meer werknemers wilt ontslaan, of zelf als werknemer te maken krijgt met (dreigend) ontslag. Onze kennis hebben wij verkregen door jarenlange ervaring opgedaan in vooraanstaande internationale advocatenkantoren.

Aandachtsgebieden zijn:

 • ontslag
 • reorganisaties
 • overgang van onderneming
 • up to date arbeidsovereenkomsten
 • flexibele arbeidsrelaties (detachering, uitzendkrachten, oproepkrachten)
 • arbeidsvoorwaarden en reglementen (internetprotocol etc.)
 • cao’s
 • aandeelhoudersgeschillen
 • dossieropbouw
 • arbeidsongeschiktheid
 • werkgeversaansprakelijkheid
 • zeevarenden & opvarenden binnenvaart
 • statutair bestuurders

Ondernemingsrecht

Posted on: juli 23rd, 2014 by klaassen No Comments

Klaassen Advocaten adviseert ondernemers en ondernemingen vanaf de aankoop of oprichting tot en met de verkoop, liquidatie of faillissement van de vennootschap. U moet daarbij bijvoorbeeld denken aan het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten of het begeleiden van een overname van activiteiten of een volledige onderneming.

Tevens staan wij aandeelhouders, vennoten en bestuurders bij in geschillen die zij onderling of met derden – zoals leveranciers, afnemers en banken – mochten hebben.

Faillissementsrecht

Posted on: juli 22nd, 2014 by klaassen No Comments

Hanjin-K-Line-PIL-Launch-New-Intra-Asia-Service

Klaassen Advocaten heeft jarenlange ervaring in de insolventiepraktijk, waarbij haar advocaten als curator van ondernemingen en particulieren hebben opgetreden. Tegenwoordig treden wij op voor bestuurders of aandeelhouders van ondernemingen die reeds failliet zijn verklaard of dreigen failliet te gaan. Soms betekent dit dat wij assisteren bij het aanvragen van het eigen faillissement, waarbij tevens, al dan niet in de vorm van een prepack, een doorstart kan worden voorbereid. Daarnaast treden wij op voor crediteuren, bijvoorbeeld om het faillissement van een debiteur aan te vragen of om de belangen van de crediteur te behartigen, indien de debiteur failliet is verklaard.

Het komt steeds vaker voor dat curatoren bestuurders van vennootschappen aansprakelijk houden voor de schulden in het faillissement. Wij adviseren de bestuurders in het traject voorafgaand aan en tijdens het faillissement, om waar mogelijk zijn persoonlijke aansprakelijkheid zoveel mogelijk te beperken.

Daarnaast behartigen wij belangen van onder meer ladingbelanghebbenden in het kader van faillissementen van rederijen zoals Hanjin, waarbij er retentierechten worden uitgeoefend. Eventueel in samenspraak met curator en/of bewindvoerder kan dan vrijstelling worden bewerkstelligd.

Procederen / Arbitreren

Posted on: juli 21st, 2014 by klaassen No Comments

Hoewel wij, indien mogelijk, zullen proberen te voorkomen dat een dispuut uitmondt in een procedure, is het soms noodzakelijk om het geschil aan de rechter of arbiters voor te leggen.

Voor de meeste zaken begint de procedure bij de rechtbank, tenzij partijen arbitrage zijn overeengekomen. Er is ruime ervaring in nationale en internationale arbitrage bij arbitrage instituten zoals Tamara, de Raad van Arbitrage voor de Bouw, het Nederlands Arbitrage Instituut, NOFOTA en FOSFA. Voor huurgeschillen, arbeidszaken en kleine incasso’s wordt er regelmatig bij de kantonrechter geprocedeerd.

Daarnaast worden wij door buitenlandse partijen regelmatig gevraagd om rechterlijke uitspraken en arbitrale vonnissen hier in Nederland te laten erkennen en vervolgens ten uitvoer te leggen.

Incasso’s / Beslagleggingen

Posted on: juli 20th, 2014 by klaassen No Comments

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met afnemers die te laat of helemaal niet betalen. Wanneer aanmaningen en dreigementen niet meer werken, dan is het tijd voor een zwaarder middel en wordt het noodzakelijk om een vonnis bij de rechter te halen waarmee de vordering kan worden geïncasseerd. Veelal is het verstandig om zo’n procedure alleen te starten als er voldoende zekerheid bestaat dat de vordering betaald wordt.

Daarom gaat aan een procedure vaak beslaglegging vooraf. Het leggen van beslag is bedoeld om uiteindelijk de vordering op een vermogensbestanddeel van de debiteur te kunnen verhalen, maar kan soms ook het middel zijn om tot een schikking te komen. Er zijn diverse soorten van beslaglegging mogelijk (waaronder beslag op roerende zaken zoals bedrijfsmiddelen en voorraad, beslag onder derden zoals banken en debiteuren, en beslag tot afgifte). Hoewel er door de rechters steeds strengere eisen worden gesteld alvorens er toestemming wordt verleend, is het conservatoire beslag nog altijd een veel gebruikt middel.

Het leggen van scheepsbeslagen is een aparte discipline vanwege de snelheid waarmee moet worden gehandeld, de aard van het object en de diverse internationale aspecten die veelal een rol spelen. Hierin zijn wij bij uitstek gespecialiseerd. Voor meer informatie over scheepsbeslag, bezoek onze website shiparrest.nl.

Contracten / Algemene voorwaarden

Posted on: juli 19th, 2014 by klaassen No Comments

De basis van handel en transport zijn de daaraan ten grondslag liggende overeenkomsten. Een regelmatig terugkerend onderdeel van ons werk is het opstellen, controleren of adviseren over contracten. Dat kunnen bijvoorbeeld koopovereenkomsten, vervoerovereenkomsten, charter parties, distributieovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, managementovereenkomsten, bouwcontracten en arbeidsovereenkomsten zijn.

Het gebruik van algemene voorwaarden kan daarbij een belangrijke rol spelen, met name bij het beperken van de mate van aansprakelijkheid. Wij adviseren onze cliënten regelmatig over welke algemene voorwaarden het meest geschikt zijn (vaak zijn er uitstekende door een branchevereniging opgestelde voorwaarden).