Privacy

Privacyverklaring Klaassen Advocaten

 

Algemeen

Klaassen Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Klaassen Advocaten verwerkt. Klaassen Advocaten is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen (“praktijkvennootschappen”) dat zich ten doel stelt om de praktijk van advocaat uit te oefenen, een en ander in de meest ruime zin. Aan het kantoor zijn de praktijkvennootschappen Klaassen Advocaten B.V. (Kamer van Koophandel nr. 24437542) en Egeter Advocatuur B.V. (Kamer van Koophandel nr. 50056174) verbonden, die elk voor eigen rekening en risico de praktijk uitoefenen.
Verwerkingsantwoordelijke en communicatie

Klaassen Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.
Doel verwerking persoonsgegevens

Klaassen Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

– het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een   overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures

– het innen van declaraties

– advisering, bemiddeling en verwijzing

– voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen

– marketing- en communicatie activiteiten

– werving en selectie (sollicitatie)
Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Klaassen Advocaten verwerkt de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens ten behoeve van de dienstverlening of die door betrokkene vanuit eigen initiatief zijn verstrekt:
– Voornaam

– Achternaam

– Bedrijfsgegevens

– Adres

– E-mailadres(sen)

– Telefoonnummer(s)
– Faxnummer(s)
Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Klaassen Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.
Grondslag verwerking persoonsgegevens

Klaassen Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

– wettelijke verplichting

– uitvoering van een overeenkomst

– verkregen toestemming van betrokkene(n)
– gerechtvaardigd belang
Delen van persoonsgegevens met derden

Klaassen Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Klaassen Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Klaassen Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Klaassen Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Klaassen Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.
Beveiliging persoonsgegevens

Klaassen Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Klaassen Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Klaassen Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.
Bewaartermijn persoonsgegevens

Klaassen Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

 

Privacy rechten van betrokkenen

Onder de rechten van betrokkene wordt begrepen:

  1. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
  2. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
  3. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
  4. recht van verzet
  5. recht op dataportabiliteit
  6. recht op vergetelheid
  7. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
  8. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

 

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen twee weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

 

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Klaassen Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

 

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten: per email aan info@klaassenadvocaten.nl of per brief aan Klaassen Advocaten, Veerhaven 7, 3016 CJ te Rotterdam.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Klaassen Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.
Aanpassing privacy statement

Klaassen Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met één van de advocaten.

 

Versie1